Voorwaarden

Informatie over gratis artikel,  leveringstijden, betaling, etc. vind je onder 'INFO', bovenaan de pagina. 

Algemeen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met MarieBelle Byoux Shop (hierna te noemen verkoper). Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met verkoper. Zowel verkoper als de koper erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Prijzen & Verzendkosten.
Alle prijzen op de site zijn consumentenprijzen in Euro's en zijn inclusief btw. Indien het totale bestelbedrag € 20,00 of meer bedraagt, verplicht verkoper zich de goederen binnen Europa zonder verzendkosten te leveren. Blijft het bestelbedrag onder € 20,00 dan wordt aan de koper een geringe bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht.

Verzending.
De verzending gebeurt voor risico van de koper. MarieBelle Byoux Shop draagt zorg voor een veilige verpakking maar is niet aansprakelijk voor vertraging, schade, vermist raken of diefstal tijdens de verzending door TNT post. Je kunt er voor kiezen om de bestelling op jouw kosten verzekerd/aangetekend te laten versturen. Mocht je gebruik willen maken van deze mogelijkheid vermeldt dit dan bij je bestelopdracht. Het tarief voor aangetekende en verzekerde verzending bedraagt € 7,00.

Betaalwijze.
Verkoper hanteert 1 betaalmogelijkheid.
Vooruitbetaling op ING rekening 41 93 266 t.n.v. J. Simons te Helmond.
De koper ontvangt eerst onmiddellijk per email een automatisch aangemaakte bevestiging van de bestelling. Verkoper controleert of alles op voorraad is en stuurt de koper daarna per email een koopovereenkomst met factuur en alle betaalgegevens. Na ontvangst van de betaling worden de goederen binnen 24 uur verstuurd en ontvang je daarvan altijd een email. Onze verloftijden vormen hierop een uitzondering (klik hier).

Betaling.
Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via electronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koper dient ervoor te zorgen dat het volledige faktuurbedrag binnen 21 dagen na  de orderdatum is bijgeschreven op de rekening van verkoper.  De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de koper binnen 14 dagen na de electronische opdracht schriftelijk of via email aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden.
Hiervan ontvangt de koper altijd een bevestiging met annuleringsnummer dat als bewijs van annulering dient.
Bij uitblijven van betaling worden achtereenvolgens een aantal acties ondernomen om koper tot betaling te bewegen, waarvan de kosten volledig aan koper worden doorberekend. Op schriftelijk verzoek ontvangt de koper daarvan een overzicht.
Uiteindelijk wordt door het incassobureau daadwerkelijk tot invordering van het inmiddels openstaande bedrag overgegaan middels loonbeslag dan wel boedelbeslag.

Reclames.
De koper dient reclames binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per email of per post aan verkoper te melden. Na deze termijn worden geen reclames meer aanvaard.

Teruggave-garantie.
De koper heeft het recht om de ontvangen goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen aan verkoper te retourneren, onder navolgende voorwaarden. De retourzending dient altijd van tevoren per email te worden aangemeld. De koper ontvangt daarop een ticketnummer, dat bij de adressering op de retourzending vermeld dient te worden. Zendingen zonder ticketnummer worden niet geaccepteerd. De retourgezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de faktuur. De koper krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag terug. Er wordt geen restitutie verleend op verzend- en verpakkingskosten.
Deze teruggave-garantie geldt niet voor afgeprijsde artikelen, gegraveerde artikelen, naamcolliers, identiteitsplaatjes, dog-tags en om hygiënische redenen niet voor oormode door het oor en bodypiercing-sieraden en vervalt indien de koper niet aan de betalingstermijn van 21 dagen heeft voldaan.

Rechtspositie.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MarieBelle is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.


!